W związku z pomówieniami ze strony Ewy Balcerek i Włodzimierza Bratkowskiego

Pani Ewa Balcerek
Marki

W związku z ponawianymi przez Panią publicznie – w Internecie – i prywatnie – w korespondencji SMS z sympatykami SMP – oszczerstwami pod moim adresem o charakterze zniesławienia i znieważenia, insynuującymi mi działania o charakterze kryminalno-karnym (włamanie na prywatną pocztę elektroniczną na serwerze tlen.pl, przejęcie tej poczty uniemożliwiające korzystanie z niej użytkownikowi), jak również naruszające ustawę prawo o stowarzyszeniach, w oparciu o którą działa Stowarzyszenie Marksistów Polskich, poprzez naruszanie praw jego członków – daję Pani 14 dni na złożenie stosownego zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa do prokuratury Warszawa-Praga (ze względu na mój adres zameldowania) lub Warszawa-Żoliborz (ze względu na mój adres zamieszkania).

14 dni jest wystarczającym czasem na uzyskanie stosownych dowodów od administratora kont pocztowych tlen.pl i/lub administratora kont list dyskusyjnych google. Dla Pani informacji, firmy te są w posiadaniu rejestrów operacji na serwerach pozwalających na identyfikację osób, które miałyby się dopuścić ewentualnych przestępstw.

Po tym terminie 14 dni, jeśli nie przedstawi Pani stosownych dowodów na potwierdzenie swoich oszczerstw pod moim adresem, nie zawaham się wystąpić przeciwko Pani na drodze cywilnej w związku z dopuszczaniem się przez Panią wielokrotnego zniesławienia i znieważenia.

Z poważaniem,
Piotr Tadeusz Strębski
Warszawa, 27 listopada 2017 o godz. 09:35

Ps. Niniejsze pismo zostanie doręczone Pani także w formie papierowej, pocztą tradycyjną.

Ps2. Niniejszym przypominam, że od 2002 roku – czyli od początku mojej z Panią (i p. Włodzimierzem Bratkowskim) współpracy – jestem właścicielem i administratorem niniejszej strony (www.dyktatura.info), z której usług korzysta Pani do szkalowania mnie. Jeśli Pani (i p. Włodzimierza) praktyka nie zostanie zastopowana nie widzę innego wyjścia, jak odebrać Państwu „zabawkę”, którą się Państwo posługujecie w ww. celach. Sama strona pozostanie w Internecie jako dowód w sprawie.

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Выбираем и хороним

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

STARE PIĘTNA I TATUAŻE

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

Preferowany przez niektórych podział na robotników fizycznych i pracowników umysłowych nie uwzględnia Marksowskiej kategorii robotnika łącznego, do której z reguły zalicza się inżynierów i specjalistów, których zarobki porównywalne są z płacami robotników wykwalifikowanych – mistrzów w swoim fachu. W przeciwieństwie do nich wynagrodzenie robotników niewykwalifikowanych, w tym produkcyjnych, mieści się w dolnych granicach tabeli płac. Nie wydaje się by czuli się oni tym wyróżnieni. To oni obok robotników nieprodukcyjnych, rezerwowej armii pracy i robotników sezonowych (chłoporobotników) zajmują dolne piętra drabiny społecznej, zarezerwowane dla tzw. biednych pracujących, których liczba po upadku ZSRR rośnie. Stąd już tylko krok do stale wykluczonych i lumpenproletariatu.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Игорь Тулянцев o Молдавии

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

NASZ PUNKT WIDZENIA A PROGRAM WALKI BIEŻĄCEJ

Znalezione obrazy dla zapytania robotnicy foto

 

Rekapitulując nasz punkt widzenia na interesy klasowe i warstwowo-grupowe w społeczeństwie należy podkreślić, że zasadniczą wagę przywiązujemy do robotników sfery produkcyjnej, inaczej mówiąc do robotników przemysłowych. W skrócie, opieramy się na następujących przesłankach:

  • Marks w Kapitale, owszem, mówi o innych grupach społecznych, jednak cały swój zasadniczy wywód opiera na relacji robotnik przemysłowy – kapitalista przemysłowy;
  • Przez całą historię ludzkiej cywilizacji przewija się wielki podział na klasę bezpośrednich producentów i klasę odbierających im produkt ich pracy przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa, w którym pojawiają się także grupy ludności utrzymujące się ze sprzedaży swych różnorakich usług obu klasom podstawowym, z tendencją do zapośredniczania stosunków między tymi grupami a bezpośrednimi producentami przez instytucje państwa (nieważne czy to królestwo, czy republika);
  • Dla działaczy ruchu robotniczego w jego początkowej fazie nie ulegało wątpliwości, że walka o socjalizm (czy komunizm) polega na przyłączeniu się do walki proletariatu przemysłowego z kapitalistą jako współczesnym wcieleniem klas wyzyskujących, a przez to do realizacji dążeń historycznych klas uciemiężonych. A więc kwestia wciąż obraca się wokół organizacji sposobu produkcji, a nie podziału, który jest zasadniczą sprawą dla grup nie związanych z bezpośrednio produkcyjną pracą;
  • Tak zorganizowany ruch robotniczy odnosił sukcesy mimo walk wokół teorii i wynikających z jej interpretacji wniosków. Przesunięcie akcentu z produkcji na podział spowodowało zamazanie różnicy między lewicą a prawicą, co w konsekwencji dało pożywkę ruchom populistycznym, żerującym właśnie na tej niejasności. Jednocześnie spowodowało, że po upadku stalinizmu ruch robotniczy nie odrodził się, na co bezpodstawnie liczyły grupy lewicy rewolucyjnej, które w międzyczasie dokonały teoretycznego przewartościowania prowadzącego do obecnego stanu rzeczy.

Posługując się ogólnym schematem Marksa, dostrzegamy niuanse na poziomie, na którym abstrakcja zbliża się do konkretu. W związku z tym, bierzemy pod uwagę wpływ ideologii panującej, wzmocniony pogubieniem się ideologicznym lewicy, która – odchodząc od drogowskazu, jakim jest organizacja sposobu produkcji – wzmocniła wpływ ideologii populistycznej na klasę robotniczą, jednocześnie stawiając grupy inteligenckie, historycznie związane ze sprawą ludu, przeciwko ludowi, uwypuklając potencjalne zagrożenie ujęte w schemacie myślowym Marksa i urzeczywistniając je faktycznie.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 5 komentarzy

W GRONIE RÓWNYCH SOBIE

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

Przeciętny członek grupy, z którą nie koniecznie się identyfikuje, należy do kilkunastu grup „zamkniętych” na fb – o „otwartych” i „tajnych” nie wspominając. Z pięciu mnie już usunięto – do kolejnych zapisano bez mojej zgody, udzielając lub cofając „kredyt zaufania” (określenie J. Nowakowskiego), o który się nie ubiegałem.  W jednym przypadku zostałem dodatkowo wyróżniony w gronie równych sobie funkcją administratora. Mniejsza o to czym zasłużyłem na te szczególne zaufanie, skoro jeden z tych co cofnął mi kredyt dupę mi teraz obrabia za przyzwoleniem adminów grupy „Komunizm nowoczesny”.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

O WYRÓŻNIONEJ ROLI ROBOTNIKA PRODUKCYJNEGO W KONCEPCJI MARKSOWSKIEJ

DYSKUSJI CIĄG DALSZY

Uno:

Przynależność klasowa, świadomość klasowa, walka klas

Walka klas jest zjawiskiem obiektywnym, wynikającym z antagonistycznej sprzeczności interesów proletariatu i burżuazji. Istnieje niezależnie od poziomu świadomości klasowej, ale już jej intensywność (liczba strajków, demonstracji, wystąpień rewolucyjnych) jest w dużej mierze pochodną poziomu świadomości klasowej.

Przejawem rozwoju świadomości klasowej proletariatu jest wzrost liczebności i znaczenia związków zawodowych, klasowych organizacji oświatowo-kulturalnych a przede wszystkim klasowych partii politycznych, programowo wyrażających interesy klasy robotniczej. Poziom rozwoju organizacyjnego ruchu robotniczego jest istotnym miernikiem rozwoju świadomości klasowej proletariatu – przechodzenia od „klasy w sobie” (obiektywnie istniejącej i wyzyskiwanej, ale niezorganizowanej) do „klasy dla siebie” (świadomej odrębności swoich interesów i w sposób zorganizowany prowadzącej walkę o ich realizację na płaszczyźnie ekonomicznej i politycznej).

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

В Петербурге состоялся VII cъезд РСД

флагрсд1

6-7 января в Петербурге прошел VII съезд Российского социалистического движения. Съезд определил стратегические цели социалистов и наше отношение к предстоящим президентским выборам. В состав РСД вошло Социалистическое движение «Искра»; движение взяло курс на сближение с Революционной рабочей партией.

В работе съезда непосредственно и удаленно участвовали делегаты РСД и Социалистического движения «Искра» из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Красноярска, Ульяновска, Хабаровска, Челябинска, а также представители Революционной рабочей партии и гости из Независимой рабочей партии Франции.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj